Algemene Verkoop- En Leveringsvoorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • One Self B.V.:de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 • wederpartij: degene die een aanbieding van
  One Self B.V.verkrijgt respectievelijk een order plaatst bij One Self B.V.respectievelijk een overeenkomst aangaat met One Self B.V.

 

Algemene bepalingen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van One Self B.V. One Self B.V.wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de met de verkoop en levering van goederen samenhangende door One Self B.V.te verrichten diensten, aanneming van werk of te geven adviezen.
 • Wijzigingen in dan wel aanvullingen op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door One Self B.V.zijn aanvaard.
 • Al hetgeen door One Self B.V.en de wederpartij reeds voor het sluiten van de overeenkomst is gepresteerd dan wel geleverd, wordt geacht te zijn uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met het recht, niet verbindend of uitvoerbaar is, blijft het restant van de algemene voorwaarden van kracht.
 • Indien One Self B.V. zich in voorkomend geval niet beroept op de voorwaarden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, op welk moment en om welke reden dan ook, kan dat niet worden opgevat als een afstand van haar recht.
 • Overeenkomsten, rechten en plichten tussen One Self B.V.en de wederpartij dan wel aanspraken van de wederpartij op One Self B.V. kunnen door de wederpartij niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van One Self B.V. worden overgedragen.
 • Alle bedragen genoemd in deze algemene voorwaarden zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

 

 Aanbiedingen en prijs

 • Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
 • One Self B.V.behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen indien na datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden.
 • De afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en verduidelijkingen die door One Self B.V.worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties en elke andere publicaties zijn alleen bedoeld als indicatieve informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Levering

 • De levering van de goederen geschiedt in Nederland franco afleveradres wederpartij. Daarbij behoudt One Self B.V.zich het recht voor om zelf de wijze van transport en de verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Levering vindt steeds plaats op werkdagen.
 • Een door One Self B.V.opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een uiterste leveringstermijn is overeengekomen.
 • De wederpartij is gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst door One Self B.V. al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door One Self B.V. mogelijk te maken.
 • Bij niet-naleving door de wederpartij van het bepaalde in artikel 4.3, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de wederpartij, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. One Self B.V. is dan, onverlet de haar krachtens de overeenkomst en de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij dit verzuim heeft hersteld.
 • In geval de wederpartij One Self B.V. uitdrukkelijk verzoekt om goederen in haar magazijn te reserveren, worden deze goederen geacht te zijn geleverd op het moment van reservering door de wederpartij. De kosten van opslag komen vanaf dat moment voor rekening van de wederpartij.
 • One Self B.V. is bevoegd een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.
 • Indien bij One Self B.V. gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de wederpartij, is One Self B.V. bevoegd haar levering(en) op te schorten, onverminderd haar recht op beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 8, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door One Self B.V. als gevolg van deze vertraagde levering geleden schade.
 • Indien de wederpartij One Self B.V. verzoekt een speciale bestelling of opdracht van verpakkingsmaterialen of met naam bedrukte goederen voor haar te verrichten, aanvaardt de wederpartij een afwijking van 10% in het door haar bestelde volume.

 

Risico

 • Op het moment van levering gaat het risico van de geleverde goederen over op de wederpartij.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De wederpartij dient de krachtens overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
 • Elke factuur opgesteld door One Self B.V. of voor rekening van One Self B.V. zal als aanvaard door de wederpartij worden beschouwd, behoudens protest geformuleerd door de wederpartij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Het protest schorst in geen geval de betalingsverplichting van de wederpartij.
 • De wederpartij is in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, indien betaling niet binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn heeft plaatsgevonden.
 • De wederpartij is na het intreden van verzuim over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 Burgerlijk Wetboek. Tevens heeft de wederpartij op te komen voor alle aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 400,–.
 • One Self B.V. is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de wederpartij is verschuldigd te verrekenen met hetgeen de wederpartij aan One Self B.V. is verschuldigd. De wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
 • Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
 • In geval van niet tijdige betaling heeft One Self B.V. het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht op beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 8.
 • Onverminderd haar overige bevoegdheden is One Self B.V.gerechtigd om in geval van twijfel aan de kredietwaardigheid van de wederpartij het stellen van zekerheid voor de betaling, dan wel vooruitbetaling van de leveringen aan de wederpartij te verlangen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • One Self B.V. behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst geleverde goederen voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan. De wederpartij doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot de door One Self B.V. geleverde en nog te leveren goederen en zal geen beslag (doen) leggen op die goederen.
 • Het eigendomsvoorbehoud van One Self B.V. gaat niet teniet indien One Self B.V. haar vorderingen op de wederpartij aan een derde overdraagt of indien deze vorderingen door een derde worden voldaan.
 • Het is de wederpartij niet toegestaan de door One Self B.V. geleverde en nog te leveren goederen te bezwaren of hierop beperkte rechten te vestigen. De wederpartij is verplicht One Self B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van acties van derden met betrekking tot de aan One Self B.V. toebehorende goederen.
 • Het is de wederpartij toegestaan om binnen de normale bedrijfsuitoefening de door One Self B.V. geleverde en nog te leveren goederen te vervreemden, met dien verstande dat totdat de wederpartij de goederen heeft betaald One Self B.V. in de rechten treedt van de wederpartij jegens diens afnemer.
 • De wederpartij is niet bevoegd om de vorderingen die zij op haar afnemers verkrijgt, als gevolg van het vervreemden van de door One Self B.V. geleverde of nog te leveren goederen, aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van One Self B.V. De wederpartij verbindt zich verder om voornoemde vorderingen aan One Self B.V. te verpanden in de zin van artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek indien One Self B.V. hierom verzoekt.
 • One Self B.V. zal gerechtigd zijn de geleverde en nog te leveren goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, indien:
 1. de wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, uit welke hoofde dan ook, of;
 2. One Self B.V.gerede gronden heeft om te vrezen dat de wederpartij zal tekortschieten in de nakoming van haar hiervoor vermelde verplichtingen.
  • De wederpartij zal aan One Self B.V.alle medewerking verlenen om One Self B.V.in de gelegenheid te stellen het in artikel 7.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. De wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan One Self B.V.om, in alle gevallen waarin One Self B.V.haar eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, al die plaatsen te (laten) betreden waar de goederen van One Self B.V.zich dan zullen bevinden en die goederen terug te halen.
  • De wederpartij is gehouden alle vereiste maatregelen te treffen om de geleverde goederen te individualiseren en elke voorzorgsmaatregel te nemen om het eigendomsrecht van One Self B.V.kenbaar te maken in het geval van een beslag of een terugvordering door een derde.

 

Beëindiging en ontbinding overeenkomst

One Self B.V.is bevoegd de overeenkomst te beëindigen c.q. geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst indien:

 1. de wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige betalingsverplichting uit hoofde van een door One Self B.V.met de wederpartij gesloten overeenkomst;
 2. de wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting anders dan een betalingsverplichting en – voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is – na ingebrekestelling door One Self B.V.deze verplichting niet alsnog binnen vijf (5) dagen is nagekomen. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit blijkt dat nakoming wordt verlangd;
 3. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, (stille) surseance van betaling is verleend, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de wederpartij van toepassing is geworden, de wederpartij anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen of over delen daarvan heeft verloren, of indien de wederpartij buiten faillissement of (stille) surseance haar schuldeisers een akkoord heeft aangeboden of stappen heeft ondernomen teneinde haar schulden te reorganiseren, of indien de wederpartij haar bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd;
 4. One Self B.V.gerede gronden heeft om te vrezen dat de wederpartij zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de met One Self B.V.gesloten overeenkomst(en), enige verplichting uit hoofde van deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, of dat One Self B.V.in haar verhaalsmogelijkheden zal worden benadeeld.
  • Indien zich ten aanzien van de wederpartij een grond tot beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1 voordoet, is de wederpartij verplicht dat onverwijld aan One Self B.V.mee te delen.
  • In geval van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1 is de wederpartij verplicht op te komen voor de door One Self B.V.geleden schade.

 

Overmacht

 • In het geval van overmacht heeft One Self B.V.het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te beëindigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 • Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van One Self B.V.onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, onlusten, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrekenin of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten en hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, stremmingen in het vervoer en geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers.

 

Klachtplicht

 • De wederpartij is verplicht onmiddellijk na ontvangst te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 • De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien zij niet binnen veertien (14) dagen na datum van ontvangst hierover schriftelijk een klacht heeft ingediend bij One Self B.V.
 • De geleverde goederen worden in ieder geval aangemerkt als deugdelijk indien de wederpartij deze in gebruik heeft genomen of aan derden heeft geleverd.
 • Een klacht geeft de wederpartij niet het recht een levering in het geheel of ten dele te weigeren dan wel de op haar rustende betalingsverplichtingen op te schorten.
 • De wederpartij dient One Self B.V.in gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken en hiertoe alle medewerking verlenen. Indien de wederpartij geen of onvoldoende medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, vervalt iedere aanspraak van de wederpartij op One Self B.V.
 • Indien een door de wederpartij schriftelijk ingediende klacht gegrond is en geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 9.2 zal One Self B.V.de betreffende goederen naar haar keuze aanvullen respectievelijk vervangen respectievelijk repareren respectievelijk aan de wederpartij een korting verlenen. De wederpartij heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

 • Ter zake van door One Self B.V.verkochte en geleverde goederen afkomstig van derden draagt One Self B.V.geen enkele aansprakelijkheid. Ook overigens kan One Self B.V.niet worden aangesproken voor vergoeding van schade – van welke aard dan ook – tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van One Self B.V.
 • De aansprakelijkheid van One Self B.V.zal in geen geval verder reiken dan het bedrag dat is gedekt onder de door One Self B.V.afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 • Indien en voor zover One Self B.V. geen aanspraak kan maken op uitkering onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van One Self B.V.beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van
  € 10.000,–.
 • De wederpartij is gehouden de door One Self B.V.geleden schade te vergoeden als gevolg van niet-nakoming door de wederpartij van de met One Self B.V.gesloten overeenkomst(en) dan wel toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten van de wederpartij of van de door haar ingeschakelde medewerkers of derden.
 • De wederpartij is gehouden One Self B.V.volledig te vrijwaren voor aanspraken van derden die verband houden met de door One Self B.V.aan de wederpartij geleverde of te leveren goederen dan wel verrichte of te verrichten diensten.
  Tevens is de wederpartij gehouden om op te komen voor de door One Self B.V.gemaakte kosten van verweer tegen voornoemde aanspraken van derden.
 • One Self B.V.kan de wederpartij verplichten om de goederen die zij van One Self B.V.heeft afgenomen en in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren uit de markt te nemen (een zogenoemde recall-actie). Alle daaruit voor de wederpartij voorvloeiende kosten blijven voor rekening van de wederpartij tenzij voornoemd gebrek het gevolg is van een aan One Self B.V.toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

 

Retourzendingen

Het is de wederpartij niet toegestaan de door One Self B.V.geleverde goederen te retourneren, tenzij:

 1. One Self B.V.hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. de producent of importeur een vergoedingsregeling hanteert voor (bijna) vervallen artikelen, die op One Self B.V.én de wederpartij van toepassing is.

De in dit artikel sub b bedoelde vergoedingsregeling is in geen enkel geval van toepassing op speciaal voor de wederpartijbestelde artikelen en gesteriliseerde medische hulpmiddelen.

 • De wederpartij dient de te retourneren goederen vooraf bij One Self B.V.aan te melden.
 • One Self B.V.zal onterecht geretourneerde goederen noch vernietigen, noch crediteren, doch naar de wederpartij terugzenden. De kosten van terugzending komen voor rekening van de wederpartij.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • De wederpartij verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde goederen rusten, en op de daarbij eventuele behorende documenten, programmatuur en dergelijke, te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten.
 • De wederpartij verkrijgt van One Self B.V.voor de in opdracht van haar door One Self B.V.gemaakte goederen een licentie tot gebruik overeenkomstig de bestemming zoals die bij de opdracht is overeengekomen.
  Indien tussen One Self B.V.en de wederpartij niet anders is overeengekomen, omvat de licentie het eerste gebruik en voor zover van toepassing de eerste oplage.
 • Indien de wederpartij het ontwerp voor een ander doel wenst te gebruiken dan in de opdrachtbevestiging is omschreven, dient de wederpartij hiervoor uitdrukkelijk toestemming te verkrijgen van One Self B.V.
 • One Self B.V.is in geen geval aansprakelijk wanneer een door haar, in opdracht van de wederpartij, gemaakt goed inbreuk pleegt op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, of octrooirecht van derden.
 • De wederpartij zal One Self B.V.zo snel mogelijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten in verband met de geleverde goederen, waarvan de wederpartij kennis krijgt.
 • Vertrouwelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsinformatie van One Self B.V.die aan de wederpartij is verstrekt, zal de wederpartij niet openbaar maken op welke wijze dan ook.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen van One Self B.V., de tussen One Self B.V.en de wederpartij gesloten overeenkomsten en leveringen van One Self B.V.is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen One Self B.V.en de wederpartij, welke niet in de minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.